Regulamin

§1 Definicje

 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Konsultant – pełnomocnik ustanowiony przez Klienta w celu odbioru od Sprzedawcy, w imieniu i na rzecz Klienta, Towaru objętego Zamówieniem;
 3. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnej, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy internetowej Hopito Sklep;
 7. Dostawa – doręczenie zamówionych towarów na wskazaną przez Kupującego imprezę zamkniętą, zgodną z aktualnie panującym prawem odbywającą się w miejscu i czasie dostarczenia przesyłki;
 8. Platforma internetowa – prowadzony w języku polskim kanał komunikacyjny on-line udostępniony przez Sprzedawcę pod adresem www.hopito.pl, przeznaczony do prezentacji towarów Sprzedawcy dostępnych w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Prezentacja towaru na Platformie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 9. Sklep – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę w Hopito Craft Beer & Pizza ul. Żurawia 32/34 , 00-515 Warszawa;
 10. Sprzedawca – AM CRAFT Sp. z o.o. ul. Kościuszki 12 07-410 Ostrołęka NIP 7582364599 KRS 0000705073;
 11. Towar – rzeczy oznaczone co do gatunku, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 12. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar;
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AM CRAFT Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem platformy internetowej Sklepu;
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  a) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub inna, zgodna ze standardem wymienionych i o zbliżonej do nich funkcjonalności. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z JavaScript; 
  b) minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli; 
  c) dostęp do sieci Internet.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa AM CRAFT Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hopito.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zwłaszcza:
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.).

§3 Zasady korzystania z Platformy internetowej

 1. Platforma wraz ze sklepem są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użytkowanie platformy oraz sklepu przez osoby niepełnoletnie jest zakazane.  
 2. Warunkiem korzystania z Platformy elektronicznej jest rejestracja w jej ramach.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia AM CRAFT Sp. z o.o. do przetwarzania jego danych osobowych.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy internetowej.
 6. AM CRAFT Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Platformy internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Platformy internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy internetowej,
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez AM CRAFT Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AM CRAFT Sp. z o.o..
  d) nie ukończył 18 roku życia.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AM CRAFT Sp. z o.o..
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w Platformie internetowej, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania z Platformy internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania z Platformy internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla AM CRAFT Sp. z o.o.,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania z Platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy internetowej należy wejść na stronę internetową www.hopito.pl i dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Platformy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zamówienia dostawy na imprezę zamkniętą w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
  a) przedmiotu zamówienia, 
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy i sposobu działania Pełnomocnika,
  f) adresu dostawy.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.  
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z AM CRAFT Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule zawierającym sformułowanie „Otrzymaliśmy twoje zamówienie”.
 10. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest impreza zamknięta o czasie i miejscu dostarczenia przesyłki.
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków Umowy (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa nie wymaga dla zachowania skuteczności podpisu ani wersji papierowej.

§5 Dostawa i wydanie towaru

 1. Wydanie towaru odbywa się w punkcie sprzedaży. 
 2. Sprzedawca nie wysyła Towaru. Na życzenie Klienta, w przypadku braku możliwości odbioru osobistego Towar może zostać wydany Pełnomocnikowi w Sklepie.
 3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient zobowiązany jest do udzielenia pełnomocnictwa. Warunkami jest, aby takie pełnomocnictwo dotarło do Konsultanta i platformy przed odbiorem przez Pełnomocnika oraz pełnoletność Pełnomocnika. W przypadku skorzystania z Pełnomocnika, Klient we własnym imieniu może zlecić Konsultantowi odbiór nabytego przez Klienta Towaru ze Sklepu oraz wszystkich danych osobowych Klienta i przekazania go Pełnomocnikowi. Konsultant w ramach tego zlecenia upoważniony jest:
  • zweryfikować, czy Klient jest uprawniony do dokonania rezerwacji, zgodnie z warunkami przewidzianymi w §3, w tym zwłaszcza weryfikować i wykazywać to u Sprzedawcy, w razie wątpliwości Konsultant może zwłaszcza prosić Klienta o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta,
  • odebrać Towar ze Sklepu,
  • przekazać Towar Pełnomocnikowi, celem doręczenia Klientowi.
 4. Sprzedający umożliwia również odbiór osobisty zamówionych Towarów. 
 5. Zaznaczając w treści Zamówienia opcję odbioru towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia Konsultanta do odbioru Towaru w jego imieniu w Sklepie oraz przekazania Towaru firmie kurierskiej, celem doręczenia Klientowi.
 6. Zaznaczając w treści Zamówienia opcję odbioru towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że ustanawia Konsultanta w osobie: Kamila Kryma – który umocowany jest do samodzielnego dokonywania czynności opisanych w ust. 3 i 5 wyżej.
 7. W przypadku zlecenia odbioru zamówionego Towaru Pełnomocnikowi, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz ma obowiązek odmówić wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 8. Klient oświadcza, że bez względu na wybraną formę odbioru Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości.
 9. Zamówiony Towar gotowy jest do odbioru w Sklepie lub zostanie wydany Pełnomocnikowi (w przypadku zlecenia jego odbioru przez Pełnomocnika) najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym po dokonaniu Zamówienia. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w tym terminie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania lub nieprzyjęcia Zamówienia lub odmowy wydania Towaru, jeżeli:
  • Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  • podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  • Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  • Klient wybrał opcję doręczenia Towaru za pośrednictwem Pełnomocnika, nie będąc ku temu uprawnionym, zgodnie z §3 Regulaminu;
  • pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

§6 Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Platformie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Platformie internetowej przy Towarze w chwili dokonywania Zamówienia.
 2. Zapłaty Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  • osobiście przy odbiorze Towaru w Sklepie;
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 76 1750 0012 0000 0000 3866 7009 z podaniem następujących danych Sprzedawcy – zamówienie oraz imię i nazwisko Klienta. Datą złożenia Zamówienia jest data wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, jeżeli Klient wybrał taką opcję.
 4. Termin płatności za zamówienie wynosi 14 dni kalendarzowych. Zamówienia nieopłacone w terminie będą anulowane.  
 5. Wydanie Towaru następuje wyłącznie po dokonaniu przez Klienta i odnotowaniu przez Sklep płatności. Sklep nie prowadzi sprzedaży na kredyt – w żadnej formie.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hopito.pl, bądź pisemnie albo osobiście pod adresem Hopito Craft Beer & Pizza ul. Żurawia 32/34 , 00-515 Warszawa.
 2. Sprzedawca prosi o oznaczenie w reklamacji informacji o nieprawidłowościach (ich opisu, daty wystąpienia), swoich danych kontaktowych, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która będzie skuteczna i zostanie rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko względem reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, brak reakcji Sprzedawcy oznacza uznanie reklamacji.
 4. W przypadku wystąpienia wad, Towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie Towary do wyboru. Klient ma prawo wyboru roszczenia.
 5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną: 
  5.1 Platforma internetowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i jej stron, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów. 
  5.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@hopito.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. 
  5.3 W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy internetowej.
 6. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe:
  6.1 Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
  6.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy na adres email: biuro@hopito.pl lub na adres Hopito Craft Beer & Pizza ul. Żurawia 32/34 , 00-515 Warszawa.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu wraz z pouczeniem znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.hopito.pl. 
 3. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób wykazać zakup Towarów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży:
  • w których przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 5. W przypadku towarów przeznaczonych do spożycia, prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje.
 6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: Hopito Craft Beer & Pizza ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub w części, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca zwróci Konsumentowi środki pieniężne w taki sam sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 12. Konsument odpowiadają za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane w Witrynie i Kanale internetowym nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona Witryna i Kanał Internetowy; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 3. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w Witrynie i Kanale Internetowym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: hnp://www.uokik.gov.pl.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AM CRAFT sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AM CRAFT sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AM CRAFT sp. z o.o. w Ostrołęce.  
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  
 9. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.hopito.pl oraz w wersji pisemnej w Sklepie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.